Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 25.12.2014

formularz odstąpienia od umowy (pdf)

formularz reklamacji (pdf)

§ 1. Definicje

1. Sklep internetowy GROOMER.COM.PL - sklep internetowy, działający pod adresem www.groomer.com.pl, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-228), ul. Nad Sudołem 6A, KRS 0000556568, NIP 9452070883, REGON 120365160, nr z rejestru BDO 000005129, dalej również jako Sklep internetowy, Sklep, Sklep GROOMER.COM.PL. 

2. Regulamin Sklepu internetowego GROOMER.COM.PL – niniejszy Regulamin.

3. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego GROOMER.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym GROOMER.COM.PL.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego GROOMER.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym GROOMER.COM.PL.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego GROOMER.COM.PL, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym GROOMER.COM.PL.

6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), dalej również jako k.c.

7. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.

8. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

9. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

10. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GROOMER.COM.PL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.

3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.groomer.com.pl. Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w jeżyku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. W szczególności informacje te zawierają: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

4. Do każdego sprzedanego towaru Sklep dołącza informację m. in. o: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Chrome, Internet Explorer, Firexox.

§ 3. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

 • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.groomer.com.pl,
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: info@groomer.com.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 12 353 50 88
 • osobiście w sklepie stacjonarnym (towar ściągany na zamówienie klienta)

2. Zamówienia w sposób opisany w § 3 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast w sposób opisany w § pkt 1 c) i d) w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.

6. Realizacja zamówienia następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,
 • w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez panel klienta, po zalogowaniu się lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

11. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru przesyłka zawiera pisemne potwierdzenie ceny, opisu produktu i innych istotnych postanowień umowy.

12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, to Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 4. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT zgodnie obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 247 ze zmianami).

2. Do cen towarów w podsumowaniu zostaną proporcjonalnie doliczone koszty przesyłki (w przypadku zamówień o wartości poniżej 199,00 zł dla Poczty Polskiej oraz zamówień o wartości poniżej 299,00 zł wysyłanych za pośrednictwem firmy UPS).

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

§ 5. Dostawa

1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

2. Sposoby dostawy/odbioru zakupionych w Sklepie internetowym GROOMER.COM.PL towarów:

 • kurier GLS
 • kurier UPS
 • kurier DPD
 • paczkomaty InPost
 • kurier RABEN (przesyłki paletowe)
 • kurier Groomer.com.pl (dostawa na terenie Krakowa własnym transportem)
 • odbiór osobisty w naszym sklepie (ul. Kazimierza Wyki 5, 31-223 Kraków)

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej kurierowi.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy (zwykle 1 do 3 dni roboczych).

5. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle w godzinach od 08:00 do 18:00.

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Darmowa przesyłka dotyczy zamówień powyżej 190,00 zł (kurierem GLS i paczkomatami InPost). W takim przypadku Sklep internetowy pokrywa koszty przesyłek niezależnie od formy płatności. Dotyczy to tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Polski.

10. Nasze towary dostarczamy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

§ 6. Sposoby płatności

1. Zamawiając dostawę do domu Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew na nasze konto bankowe (swift code / bic - BREXPLPWKRA):
 1. płatności krajowe w PLN - 28114010810000487074001005
 2. płatności zagraniczne w EURO - PL12114010810000487074001002
 3. płatności zagraniczne w GBP -  PL55114010810000487074001001
 4. płatności zagraniczne w USD - PL82114010810000487074001003
 • płatność elektroniczna w systemie PayU
 • zapłata kartą płatniczą (poprzez system płatności elektronicznych PayU)
 • płatność przy odbiorze przesyłki na poczcie, u listonosza lub u kuriera
 • płatność w systemie ratalnym

2. Odbierając zamówione towary w naszym sklepie możecie Państwo za nie zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 • płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy (odbierając zamówiony towar naszej firmie, możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą).
3. Jeśli Klientem jest przedsiębiorcą, płatności można dokonać jedynie przelewem rachunek bankowy. Podobnie – bez względu na osobę Klienta - w przypadku jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji płatność jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy Sklepu.
4. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
§ 7. Koszty dostawy
 
1.Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów. Przy zamówieniach opiewających na kwotę powyżej 190,00 zł brutto koszt dostawy ponosi Sklep (przy wyborze kuriera GLS i paczkomatów InPost). Do cen towarów w podsumowaniu zostaną proporcjonalnie doliczone koszty przesyłki (w przypadku zamówień o wartości poniżej 190,00 zł).

2. Przesyłki wysyłane przez firmę Groomer.com.pl mogą być dostarczone do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej:

przesyłka kurierska GLS

 • przedpłata: paczka do 5 kg - 12,99 zł / paczka 5-10 kg - 13,99 zł / paczka 10-20 kg - 14,990 zł / paczka 20-30 kg - 17,99 zł
 • płatność przy odbiorze: paczka do 5 kg - 16,99 zł / paczka 5-10 kg - 17,990 zł / paczka 10-20 kg - 18,90 zł / paczka 20-30 kg - 19,99 zł

przesyłka kurierska UPS (waga jednej paczki do 30 kg)

 • przedpłata - 16,99 zł
 • płatność przy odbiorze - 19,99 zł

przesyłka kurierska DPD (waga jednej paczki do 30 kg)

 • przedpłata - 15,99 zł
 • płatność przy odbiorze - 17,99 zł

przesyłka InPost do paczkomatów (waga jednej paczki do 20 kg)

 • przedpłata - 12,90 zł

odbiór osobisty w siedzibie firmy

 • przedpłata - 0,00 zł
 • płatność przy odbiorze - 0,00 zł

dostawa naszym transportem (tylko Kraków)

 • zamówienie powyżej 190,00 zł - 0,00 zł
 • zamówienie poniżej 190,00 zł - 15,00 zł

przesyłki zagraniczne UPS, tylko przedpłata

Austria
do 5 kg - 95 zł
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Belgia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Bułgaria
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Chorwacja
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Czechy
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Dania
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Estonia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Francja (kontynent)
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Finlandia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Grecja
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Hiszpania (kontynent)
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Holandia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Irlandia
do 5 kg - 100 
5 - 10 kg - 124 zł
10 - 15 kg - 138 zł
15 - 20 kg - 153 zł
20 - 25 kg - 162 zł
25 - 30 kg - 172 zł

Litwa
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Łotwa
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Luksemburg
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Niemcy
do 5 kg - 86 zł
5 - 10 kg - 103 zł
10 - 15 kg - 111 zł
15 - 20 kg - 118 zł
20 - 25 kg - 126 zł
25 - 30 kg - 133 zł

Norwegia
do 5 kg - 370 zł
5 - 10 kg - 430 zł
10 - 15 kg - 460 zł
15 - 20 kg - 480 zł
20 - 25 kg - 500 zł
25 - 30 kg - 520 zł

Portugalia
do 5 kg - 105 zł
5 - 10 kg - 126 zł
10 - 15 kg - 132 zł
15 - 20 kg - 146 zł
20 - 25 kg - 155 zł
25 - 30 kg - 165 zł

Rumunia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Słowacja
do 5 kg - 81 zł
5 - 10 kg - 95 zł
10 - 15 kg - 103 zł
15 - 20 kg - 111 zł
20 - 25 kg - 117 zł
25 - 30 kg - 124 zł

Słowenia
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Szwajcaria
do 5 kg - 370 
5 - 10 kg - 430 zł
10 - 15 kg - 460 zł
15 - 20 kg - 480 zł
20 - 25 kg - 500 zł
25 - 30 kg - 520 zł

Szwecja
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Węgry
do 5 kg - 86 zł
5 - 10 kg - 103 zł
10 - 15 kg - 111 zł
15 - 20 kg - 118 zł
20 - 25 kg - 126 zł
25 - 30 kg - 133 zł

Wielka Brytania (wymagana opłata celna)
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

Włochy
do 5 kg - 95 
5 - 10 kg - 117 zł
10 - 15 kg - 130 zł
15 - 20 kg - 144 zł
20 - 25 kg - 154 zł
25 - 30 kg - 161 zł

przesyłki zagraniczne GLS, tylko przedpłata

Austria
do 5 kg - 58,00 zł
5 - 10 kg - 59,00 zł
10 - 15 kg - 66,00 zł
15 - 25 kg - 74,00 zł
25 - 30 kg - 80,00 zł

Belgia
do 5 kg - 76,00 zł
5 - 10 kg - 80,00 zł
10 - 15 kg - 85,00 zł
15 - 25 kg - 93,00 zł
25 - 30 kg - 98,00 zł

Bułgaria
do 5 kg - 114,00 zł
5 - 10 kg - 117,00 zł
10 - 15 kg - 122,00 zł
15 - 25 kg - 131,00 zł
25 - 30 kg - 138,00 zł

Chorwacja
do 5 kg - 80,00 zł
5 - 10 kg - 82,00 zł
10 - 15 kg - 87,00 zł
15 - 25 kg - 95,00 zł
25 - 30 kg - 97,00 zł

Czechy
do 5 kg - 48,00 zł
5 - 10 kg - 50,00 zł
10 - 15 kg - 54,00 zł
15 - 25 kg - 58,00 zł
25 - 30 kg - 60,00 zł

Dania
do 5 kg - 69,00 zł
5 - 10 kg - 71,00 zł
10 - 15 kg - 77,00 zł
15 - 25 kg - 87,00 zł
25 - 30 kg - 92,00 zł

Estonia
do 5 kg - 85,00 zł
5 - 10 kg - 88,00 zł
10 - 15 kg - 93,00 zł
15 - 25 kg - 102,00 zł
25 - 30 kg - 106,00 zł

Finlandia
do 5 kg - 1429,00 zł
5 - 10 kg - 147,00 zł
10 - 15 kg - 150,00 zł
15 - 25 kg - 158,00 zł
25 - 30 kg - 163,00 zł

Francja (kontynent)
do 5 kg - 98,00 zł
5 - 10 kg - 99,00 zł
10 - 15 kg - 105,00 zł
15 - 25 kg - 110,00 zł
25 - 30 kg - 114,00 zł

Hiszpania (kontynent)
do 5 kg - 140,00 zł
5 - 10 kg - 143,00 zł
10 - 15 kg - 149,00 zł
15 - 25 kg - 154,00 zł
25 - 30 kg - 158,00 zł

Holandia
do 5 kg - 69,00 zł
5 - 10 kg - 71,00 zł
10 - 15 kg - 77,00 zł
15 - 25 kg - 87,00 zł
25 - 30 kg - 92,00 zł

Irlandia
do 5 kg - 151,00 zł
5 - 10 kg - 153,00 zł
10 - 15 kg - 158,00 zł
15 - 25 kg - 163,00 zł
25 - 30 kg - 168,00 zł

Litwa
do 5 kg - 63,00 zł
5 - 10 kg - 66,00 zł
10 - 15 kg - 71,00 zł
15 - 25 kg - 77,00 zł
25 - 30 kg - 81,00 zł

Łotwa
do 5 kg - 76,00 zł
5 - 10 kg - 80,00 zł
10 - 15 kg - 83,00 zł
15 - 25 kg - 87,00 zł
25 - 30 kg - 91,00 zł

Niemcy
do 5 kg - 58,00 zł
5 - 10 kg - 60,00 zł
10 - 15 kg - 66,00 zł
15 - 25 kg - 73,00 zł
25 - 30 kg - 77,00 zł

Portugalia (kontynent)
do 5 kg - 131,00 zł
5 - 10 kg - 138,00 zł
10 - 15 kg - 142,00 zł
15 - 25 kg - 153,00 zł
25 - 30 kg - 160,00 zł

Rumunia
do 5 kg - 102,00 zł
5 - 10 kg - 105,00 zł
10 - 15 kg - 109,00 zł
15 - 25 kg - 118,00 zł
25 - 30 kg - 120,00 zł

Słowacja
do 5 kg - 55,00 zł
5 - 10 kg - 62,00 zł
10 - 15 kg - 66,00 zł
15 - 25 kg - 73,00 zł
25 - 30 kg - 76,00 zł

Słowenia
do 5 kg - 87,00 zł
5 - 10 kg - 91,00 zł
10 - 15 kg - 95,00 zł
15 - 25 kg - 105,00 zł
25 - 30 kg - 113,00 zł

Szwecja
do 5 kg - 109,00 zł
5 - 10 kg - 114,00 zł
10 - 15 kg - 118,00 zł
15 - 25 kg - 128,00 zł
25 - 30 kg - 132,00 zł

Węgry
do 5 kg - 69,00 zł
5 - 10 kg - 71,00 zł
10 - 15 kg - 73,00 zł
15 - 25 kg - 80,00 zł
25 - 30 kg - 82,00 zł

Włochy
do 5 kg - 102,00 zł
5 - 10 kg - 104,00 zł
10 - 15 kg - 108,00 zł
15 - 25 kg - 114,00 zł
25 - 30 kg - 117,00 zł

3. Klient może zamówić po odbiór zamówienia swojego kuriera, w takim przypadku prosimy o wybranie opcji "odbiór osobisty" i w uwagach do zamówienia poinformowanie nas o tym, że zamówienie zostanie odebrane przez zleconego kuriera. Opłata manipulacyjna za przygotowanie zamówienia do odbioru wynosi 5,00 zł.

§ 8. Status klienta hurtowego

1. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, prowadzącym salon pielęgnacji zwierząt, sklep z artykułami dla zwierząt lub lecznicę weterynaryjną, to może uzyskać status klienta hurtowego. Aby uzyskać taki status należy kliknąć w poniższy link i wypełnić formularz oraz załączyć wymagane dokumenty (nip, regon, wpis do ewidencji / KRS).

"FORMULARZ REJESTRACJI KLIENTA HURTOWEGO"

2. Po otrzymaniu przez nas wymaganych dokumentów Klient otrzyma konto o statusie Klienta hurtowego. Od tej pory po zalogowaniu się do sklepu system pokaże ceny hurtowe i w takich cenach będzie realizowane zamówienie. 

§ 9. Program lojalnościowy i rabaty

1. Klienci detaliczni oraz hurtowi, którzy założą konto w naszym sklepie zostaną włączeni do Programu Lojalnościowego naszej firmy Groomer.com.pl. Punkty przyznawane będą za dokonanie zakupów według przelicznika:

 • za każde wydane na stronie Groomer.com.pl 1 zł Klient otrzyma 2 punkty w Programie Lojalnościowym.

2. Klient może płacić zebranymi punktami za towary w sklepie Groomer.com.pl według przelicznika:

 • równowartość 1 zł stanowi 100 punktów

3. Dodatkowo, za zapisanie się do newslettera osoba zapisująca się otrzyma jednorazowo 500 punktów w programie Lojalnościowym. Każdorazowo za wystawienie opinii o zakupionym towarze na saldo konta dopisanych zostanie 25 punktów. Punkty z Programu Lojalnościowego nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Klient detaliczny otrzymuje rabat po przekroczeniu progu wartości zamówienia:

 • 3% - od 200 do 500 zł
 • 5% - powyżej 500 zł

Rabaty progowe sumują się z indywidualnymi rabatami Klienta.

§ 10. Gwarancja, rękojmia, reklamacja

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedający wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.

4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Groomer.com.pl, Kraków 31-223, ul. Kazimierza Wyki 5, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. W terminach określonych w § 8 pkt 15 do 17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

21. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 8 pkt 15 i 16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

23. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolny, wygodny dla Konsumenta sposób: listownie (na adres Karusek.com.pl Sp. z o.o. Sp.K., ul. Kazimierza Wyki 5, 31-223 Kraków), w formie maila (skierowanego na adres info@groomer.com.pl), bądź telefonicznie (na numer 12 353 50 88).

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na adres Karusek.com.pl Sp. z o.o. Sp.K (dział Groomer.com.pl), Kraków 31-223, ul. Kazimierza Wyki 10A, od której odstąpił na własne ryzyko. Będziecie Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20,00 PLN.

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 § 12. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym GROOMER.COM.PL.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, firmę Karusek.com.pl Karusek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie 31-228, ul. Nad Sudołem 6A, NIP 9452070883, REGON 120365160.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami).

5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

6. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:

 • nazwisko i imiona,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
 • adresy poczty elektronicznej Klienta,
 • w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

9. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta. 

§ 13. Polityka prywatności

1. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu automatycznie zbierane są dane Klientów takie jak numer IP oraz cookies, które dotyczą technicznego funkcjonowania witryny i obsługi połączenia oraz służą prowadzonej statystyce. Ww. dane każdorazowo zabezpiecza protokół SSL służący do kodowania i szyfrowania danych podczas ich przekazywania tj. w trakcie ich wysyłania z komputerów Klientów na serwer Sklepu. Dane są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Strona internetowa Sklepu może zawierać odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności na stronach internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, do których prowadzą odnośniki ze strony internetowej Sklepu bądź też te które są zintegrowane ze stroną internetową Sklepu, jak również za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez zewnętrzne firmy zajmujące się reklamą w Internecie. Umieszczenie odnośnika na stronie Sklepu nie oznacza, że Sklep w jakikolwiek sposób wspiera stronę do której Sklep umieścił odnośnik.

§ 14 .Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).

3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

5. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

§ 15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4. Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.

5. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.groomer.com.pl i może być przez niego pobrany oraz przechowywany na komputerze wyposażonym w standardowe czytniki tekstu takie, jak MS Word, Open Office, Adobe Acrobat Reader.

6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie (31-228), ul. Nad Sudołem 6A, NIP 9452070883, REGON 120365160 deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

7. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Rozstrzyganie sporów:

 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Karusek.com.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-228), ul. Nad Sudołem 6A, NIP 9452070883, REGON 120365160 a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

11. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.groomer.com.pl, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

§ 17. Informacje o zdjęciach i znakach towarowych

Wszystkie zdjęcia oraz znaki towarowe używane na stronie www.groomer.com.pl są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów. 

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 2709 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-20
Mega szybka dostawa i super gratisy.
2020-06-30
Ok
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel